Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor www.moskeehoograven.nl

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.moskeehoograven.nl , zoals
deze beschikbaar is gesteld door Moskee Essalaam hoograven . In deze
algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op
onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet
kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de
informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het
dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Moskee Essalaam hoograven
is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze
website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Moskee Essalaam hoograven

Indien van toepassing:

Moskee Essalaam hoograven streeft naar een zo actueel mogelijke
website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op
www.moskeehoograven.nl onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen
aansprakelijkheid aanvaarden.
De informatie op deze website worden aangeboden zonder enige
vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om
deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige
voorafgaande mededeling. Moskee Essalaam hoograven aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via
hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie
van de disclaimer van www.moskeehoograven.nl op deze pagina.